Hỗ trợ trực tuyến

Quy định mới nhất về nhà ở, Luật nhà ở

Quy định mới nhất về nhà ở, Luật nhà ở

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, đã được Quốc hội khóa 13, Kỳ họp thứ 8 thông qua vào ngày 25/11/2014. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, thay thế cho Luật kinh doanh bất động sản năm 2006.

Kinh doanh bất động sản được gắn trực tiếp với quyền sử dụng đất, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần lưu ý một vài nội dung sau:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở năm 2014 mà thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư thì trước khi lập, phê duyệt dự án, việc quyết định chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư nhưng phải có ý kiến  thẩm định của Bộ Xây dựng nếu là dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn nhà nước của Trung ương hoặc dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; có ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng nếu là dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn nhà nước của địa phương hoặc dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở năm 2014 mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư thì việc chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP) và các văn bản thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Bộ Xây dựng

Các nguyên tắc, hình thức bố trí nhà ở, xác định quỹ đất để xây dựng nhà ở, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, việc mua nhà ở thương mại để phục vụ tái định cư, việc xác định loại nhà, tiêu chuẩn diện tích và việc quản lý chất lượng nhà ở để phục vụ tái định cư được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

Đối với việc đầu tư xây dựng hoặc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội; trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội và việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23-5-2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP.

Đối với vấn đề quản lý, sử dụng nhà ở xã hội được đầu tư với nguồn vốn nhà nước thực hiện theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP vào ngày 22-4-2013 của Chính phủ về quản lý, lấy nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (sau đây gọi tắt Nghị định số 34/2013/NĐ-CP) và Thông tư 14/2013/TT-BXD vào ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn và thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Xin giấy phép con. Thiết kế Website bởi VietMoz.